Fiscale maatregelen uit het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 | Deloitte Netherlands (2024)

Fiscale maatregelen uit het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 | Deloitte Netherlands (1)

Article

Op 16 mei 2024 zijn de PVV, VVD, NSC en BBB tot een Hoofdlijnenakkoord voor een nieuwe regering gekomen. Daarin zijn ook een aantal belangrijke fiscale maatregelen opgenomen.

17 mei 2024

Inleiding

Op 16 mei 2024 zijn de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB tot een Hoofdlijnenakkoord gekomen. In dit Hoofdlijnenakkoord, dat uiteindelijk nader uitgewerkt zal moeten worden tot een regeerakkoord, zijn ook een aantal fiscale maatregelen opgenomen. Het gaat daarbij deels om het terugdraaien van enkele voorgenomen lastenverzwaringen, een aantal concrete fiscale maatregelen en verschillende nog niet nader uitgewerkte fiscale beleidsvoornemens. Hieronder bespreken wij de belangrijkste fiscale maatregelen.

Bedrijven

Voor het bedrijfsleven gaat het om de volgende fiscale maatregelen:

 • De afschaffing van de inkoopfaciliteit voor inkoop van eigen aandelen in de dividendbelasting, die per 2025 in werking zou treden, wordt teruggedraaid.
 • De zogenoemde earningsstrippingmaatregel in de vennootschapsbelasting wordt bijgesteld door verhoging van de maximale renteaftrek van 20% tot 25% van de gecorrigeerde winst. Dit aftrekpercentage zou meer in lijn liggen met het Europees gemiddelde.
 • De in de Voorjaarsnota 2024 aangekondigde verlaging van de MKB-winstvrijstelling van 12,7% naar 12,03% per 2025 vindt geen doorgang.
 • Bezien zal worden of, en zo ja op welke wijze, de fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling (waaronder ook de 30%-regeling valt) kunnen worden versoberd. Concrete maatregelen zijn nog niet genoemd.
 • De AWF-premie voor zowel vaste als flexibele contracten wordt per 2026 met 0,1%-punt verhoogd.
 • De kansspelbelasting wordt met ingang van 2025 verhoogd van 30,5% naar 37,8%.
 • Daarnaast bestaat het voornemen om de doelmatigheid van het fiscale stelsel te vergroten en het stelsel verder te versimpelen. Hierbij worden in de kabinetsperiode verdere stappen gezet om negatief geëvalueerde fiscale regelingen af te bouwen en onbedoelde constructies aan te pakken. Daarvoor is een opbrengst van € 250 mln. ingeboekt. Wordt deze opbrengst niet gehaald dan zal de inflatiecorrectie van de tariefschijven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting worden beperkt via de tabelcorrectiefactor.

Particulieren

Ten aanzien van particulieren zijn de volgende fiscale maatregelen voorgesteld:

 • Het Hoofdlijnenakkoord wil meer loon naar werken door de lasten op arbeid te verlichten en de marginale belastingdruk voor burgers te verlagen. Daarbij wordt gedacht aan introductie van een derde tariefschijf in de loon- en inkomstenbelasting. Daarnaast wordt stapsgewijs gewerkt aan verbeteringen in de sociale zekerheid, fiscale regelingen en de toeslagen, zodat werken meer gaat lonen.
 • Per 1 januari 2024 is in box 2 een schijventarief geïntroduceerd met een tarief van 24,5% tot een box 2-inkomen van € 67.000 en 33% over het meerdere. Dit toptarief wordt per 2025 verlaagd naar 31%. Daarmee wordt een door de Tweede Kamer aangenomen amendement bij het Belastingplan 2024 teruggedraaid.
 • Voor verlaging van het box 3 tarief, dat in 2024 36% bedraagt, wordt structureel 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Nog onduidelijk is tot welke tariefverlaging dit gaat leiden.
 • De giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting wordt in de komende jaren beperkt. In 2025 wordt een eerste stap gezet. Vanaf 2028 verdwijnt het onderscheid tussen de verschillende soorten giften in de inkomstenbelasting.
 • De hypotheekrenteaftrek blijft in stand en ook het eigenwoningforfait blijft onveranderd.
 • De verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024 wordt teruggedraaid.
 • Voor het terugdringen van armoede worden vanaf 2025 structureel bedragen beschikbaar gesteld. Daarmee worden de huurtoeslag (500 miljoen euro) en het kindgebonden budget (300 miljoen euro) verhoogd. Daarnaast wordt de stelselherziening kinderopvang (bijna gratis voor werkende ouders en overheveling naar instellingen) doorgezet.

Btw

Ten aanzien van btw zijn een tweetal lastenverzwaringen opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord:

 • Het verlaagde btw-tarief voor logies wordt met ingang van 2026 afgeschaft, zodat het btw-tarief voor deze diensten naar 21% gaat. Kampeerterreinen worden hiervan uitgezonderd.
 • Afschaffing van het verlaagde btw-tarief voor culturele goederen en diensten met ingang van 2026. Dagrecreatie en bioscopen worden hiervan uitgezonderd.

Energie- en milieubelastingen

Tot slot bevat het Hoofdlijnenakkoord een aantal maatregelen ten aanzien van energie en milieu:

 • De verhoging van de energiebelasting zoals aangekondigd in de Voorjaarsnota 2024 (verhoging van het tarief in de derde, vierde en vijfde schijf op aardgas met 22,4% per 2025 en 2,7% extra in 2030) wordt teruggedraaid.
 • De energiebelasting op aardgas wordt verlaagd. Dit wordt vormgegeven door het tarief in de eerste en tweede schijf (tot 170.000 m3) vanaf 2025 met 2,8 cent per m3 te verlagen, oplopend naar 4,8 cent per m3 in 2030.
 • De vliegbelasting wordt vanaf 2027 gedifferentieerd naar afstand. Vluchten over een langere afstand worden dan zwaarder belast, omdat deze meer uitstoot veroorzaken. Voor deze maatregel is een budgettaire opbrengst van € 248 miljoen begroot.
 • De accijnsverlaging op brandstoffen wordt verlengd tot en met 2025 en vervalt daarna.
 • De verduurzaming van het wagenpark blijft gestimuleerd worden. Dit geldt ook voor de aanschaf van elektrische auto’s. De subsidiëring stopt echter per 2025. Wel blijft de gewichtscorrectie in de motorrijtuigenbelasting bestaan.
 • Rode diesel voor de landbouwsector wordt per 2027 heringevoerd.
 • De salderingsregeling voor kleinverbruikers wordt per 2027 ineens afgeschaft.
 • Met ingang van 2028 wordt een circulaire heffing op plastic ingevoerd.
  Benadrukt dient te worden dat bovengenoemde maatregelen nog niet zijn vervat in wetsvoorstellen die zijn aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. De maatregelen staan dus nog niet vast.

Bron: Hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB en Budgettaire bijlage hoofdlijnenakkoord

Contact

Fiscale maatregelen uit het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 | Deloitte Netherlands (2)

Aart Nolten

Partner

anolten@deloitte.nl

+31882883248

Aart is a partner whose experience in the tax advisory practice covers well over 25 years. He focuses on International Tax/Transfer Pricing for the larger business community. He is responsible for the... More

Did you find this useful?

Recommendations

Fiscale maatregelen uit het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 | Deloitte Netherlands (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated:

Views: 6181

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.